راهی برای داشتن خانواده موفق
 
جدیدترین یادداشت‌ها
 
روزانه‌ها
داستان کیک

به نام خدا

تکه ای از کیک ...؟؟!!

گاهی اوقات از خودمان می پرسیم :

انجام چه کاری باعث شده که شایسته چنین شرایطی باشم .

چرا خدا اجازه می دهد این طور چیزهایی برای من اتفاق بیفتد ؟؟

در این مورد تعبیری را ببینید ...


 تعیین وقت مشاوره